Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webu, Facebooku NC Královo Pole a jeho zákazníků společností KOENIG, s.r.o.

Úvod

Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů společností KOENIG Shopping, s.r.o. IČO: 06138829, zapsanou u Městského soudu v Praze, vložka C 276861, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 (dále jen „Společnost“) poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Společnost, jakožto správce Vašich osobních údajů, určuje prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou uvedeny dále v tomto dokumentu. V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete vůči Společnosti také uplatňovat dále uvedená práva. Politika ochrany osobních údajů skupiny CPI je k nahlédnutí zde: https://cpipg.com/data-protection-policy

Společnost můžete kontaktovat buď písemně na adrese Správa Nákupního centra Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Brno, nebo telefonicky na tel. čísle 541 245 541, případně na emailové adrese info@krpolenc.cz.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti můžete kontaktovat na emailové adrese info@krpolenc.cz

Zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává Společnost pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení určitého účelu, a to na právním základě.

Níže naleznete přehled o tom, pro jaké účely zpracovává Společnost Vaše osobní údaje, včetně popisu daného účelu zpracování. U každého účelu zpracování najdete také informace o:

 • právním základu zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel;
 • rozsahu zpracování;
 • zdroji, osobních údajů;
 • osobách, které mohou získat přístup k Vašim osobním údajům; a
 • době, po kterou bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti nebo třetí osoby, budou níže uvedeny také informace o povaze takového oprávněného zájmu.

Účel zpracování Poskytování přímého marketingu
Popis účelu zpracování Sbírané informace mohou být použity pro tyto účely: poskytování personalizovaného reklamního obsahu, správa a vyhodnocení soutěží nebo marketingový průzkum, zlepšení služeb zákazníkům a zlepšení webových stránek.
Právní základ Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Kategorie osobních údajů Jméno, emailová adresa, bydliště, věk
Zdroj osobních údajů Přihlašovací formulář pro odběr newsletteru, spotřebitelské soutěže v centru či na Facebooku NC
Příjemci osobních údajů Příjemcem osobních údajů je společnost CBRE se sídlem Náměstí Republiky 1, která je provozovatelem Nákupního centra Královo Pole
Doba uchování osobních údajů 5 let od data získání

Předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Společnost nebo příjemci, kterým Společnost pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům,

nebudou předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Automatizované rozhodování

Automatizovaným rozhodnutím je rozhodnutí Společnosti nebo příjemce, kterému Společnost pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, založené výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Společnost nebo příjemci, kterým Společnost pro výše uvedené účely umožní přístup k Vašim osobním údajům, nebudou používat Vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností můžete Společnost požádat o:

 • poskytnutí přístupu k Vašim osobním údajům, prostřednictvím kterého můžete získat zejména informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných údajů a případně i informace o tom, komu byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud je to relevantní. Také Vám může být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně o doplnění neúplných údajů;
 • výmaz údajů např. v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně;
 • omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • přenositelnost údajů, dle které můžete získat osobní údaje, které jste poskytl(a) Společnosti, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů; a
 • zajištění, abyste nebyl(a) předmětem žádného automatického rozhodování (zda k takovému rozhodování dochází či nikoli jste se dozvěděl(a) v předchozí kapitole).

Také můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu jsou následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Pplk. Sochora 27
 • 170 00 Praha 7
 • tel.: +420 234 665 111
 • www.uoou.cz

Jak můžete uplatnit svá práva?

Uplatnění svých práv můžete požadovat prostřednictvím písemné či ústní žádosti. Za účelem zajištění dostatečné ochrany osobních údajů zpracovávaných Společností a pro předcházení zneužití osobních údajů přijala Společnost pravidla pro ověření Vaší totožnosti uvedená níže.

Uplatnění svých práv můžete požadovat prostřednictvím:

Písemné žádosti

Pro písemnou žádost o uplatnění určitého práva prosím vyplňte formulář žádosti. Váš podpis na formuláři musí být úředně ověřený. V závislosti na místním právu může být Váš podpis ověřen např. v notářské kanceláři, na poště, v advokátní kanceláři, na konzulátu či na obecním / krajském úřadě. Podpis musí být úředně ověřen v zemi, ve které je žádost dané CPIPG společnosti podána osobně (např. v kanceláři či v jiných prostorách určených Společností), nebo ze které byla žádost odeslána poštou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V případě, že odesíláte žádost poštou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo Evropskou Unii, můžete být Společností kontaktováni za účelem dalšího ověření Vaší totožnosti.

Ústní žádosti

Uplatnění určitého práva můžete požadovat také osobně, např. v CPI kanceláři nebo v jiných prostorách provozovaných Společností. Vaše totožnost bude ověřena pověřeným zaměstnancem Společnosti (např. na recepci) na základě předložení jednoho z následujících dokumentů: občanského průkazu, cestovního pasu nebo dalšího dokumentu s fotografií dostatečně způsobilou k tomu, aby umožnila Vaši jasnou identifikaci.

Výkonem Vašich práv nesmí být dotčena práva třetích osob.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Vaše žádosti budou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, může Společnost pro zodpovězení Vaší žádosti požadovat přiměřený poplatek nepřekračující nezbytné náklady na poskytnutí informací uvedených výše nebo na zajištění uplatnění Vašich práv.

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Pokud Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak je zpracování těchto údajů dobrovolné. V tomto případě nemáte povinnost udělit svůj souhlas ani Společnosti poskytnout své osobní údaje.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů musí být svobodným, určitým, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým dáváte Společnosti svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své vůle svolení ke zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat na jiném právním základě, např. z důvodu plnění smlouvy, plnění právních povinností či na základě oprávněného zájmu. V takovém případě je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytné, neboť Společnost může takové údaje potřebovat např. k uzavření a plnění smlouvy s Vámi nebo k plnění právních povinností. Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto osobní údaje Společnosti, nebude možné uzavřít smlouvu nebo plnit dané právní povinnosti.

Jak a kdy můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas se zpracováním udělený Společnosti můžete odvolat kdykoli, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen.

Váš souhlas můžete odvolat:

 • elektronicky na emailové adrese: info@krpolenc.cz;
 • telefonicky na tel. čísle 420 541 245 541; nebo
 • písemně na adrese: NC Královo Pole, Cimburkova 4, 612 00 Brno.

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu.